SOLIDWORKS Simulation Premium
 

SOLIDWORKS Simulation Premium

您可以使用 SOLIDWORKS Simulation Premium 的强大工具有效地评估设计中的非线性和动态响应、动态载荷和复合材料。SOLIDWORKS Simulation Premium 在 SOLIDWORKS Simulation Professional 基础上增加了新的功能,可以提供有价值的洞察,从而以最经济有效的方式提高产品可靠性,无论是什么材料或使用环境。
 

SOLIDWORKS Simulation 解决方案包括:

        跌落测试分析                 频率分析

        热力结构分析                 有限元分析

        塑料和橡胶零件分析       线性应力分析

        振动分析                        结构分析


微信号:官方微博